Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie


  W związku z wprowadzeniem elektronicznej awizacji poprzez system TRACES informujemy,
 że każda osoba, która będzie awizowała przesyłkę elektronicznie musi być zarejestrowana
 w systemie. Wiąże się to z koniecznością posiadania przez taką osobę adresu e-mail oraz konta
 użytkownika w TRACES.
 Do pobrania instrukcja dla początkujących użytkowników TRACES wraz z informacją o rejestracji
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego
 przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania
 Aktualny wzór świadectwa zdrowia na produkty rybołówstwa
 Produkty pochodzenia zwierzęcego do spożycia przez ludzi
 Przywóz żywności w bagażu podręcznym
 Produkty pochodzenia zwierzęcego niejadalne
 Lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2009/1069/WE
 Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem Nr (WE) 853/2004
FORMULARZE..........
 Dokument zgłoszenia paszy do kontroli weterynaryjnej
 Wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu(CVED)
 Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz wprowadzanych
 na obszar celny Unii Europejskiej
 Wzór upoważnienia
LISTA POSTERUNKÓW WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ..........
 Wykaz posterunków weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów
 pochodzenia zwierzęcego
ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT..........
 Kontrola graniczna środków żywienia zwierząt
 Lista zatwierdzonych genetycznie modyfikowanych produktów żywnościowych
 oraz pasz (zatwierdzone linie genetyczne)

następna stronaProjekt i wykonanie strony www: Wiesław Brusiłowicz